Adatvédelmi Tájékoztató

LÖVÉNYI ZSOLT E.V. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA WEBSHOP ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSÉRŐL

Az Adatvédelmi Tájékoztató letöltéséhez kattintson az ikonra.

Adatvédelmi Tájékoztató

LÖVÉNYI ZSOLT E.V.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
WEBSHOP ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ
ADATKEZELÉSÉRŐL

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A Tájékoztató célja
1.2. A Tájékoztató hatálya
1.3. A Tájékoztató elérhetősége
1.4. A Tájékoztató módosítása
1.5. Irányadó jogszabályok
1.6. Fogalommeghatározások
1.7. A személyes adatok valódisága, pontossága
1.8. Adatbiztonság

II. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
WEBSHOP ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS:
2.1. Számlázási célú adatkezelés
2.2. Cookie-k (sütik) kezelése
2.3. Google adwords konverziókövetés használata
2.4 Google analytics alkalmazása

III. AZ ÉRINTETT JOGAI
3.1. Tájékoztatáshoz való jog
3.2. Hozzáférés joga
3.3. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog
3.4. Személyes adatok törléséhez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
3.5. Adatkezelés korlátozásához való jog
3.6. Tiltakozáshoz való jog
3.7. Adathordozhatósághoz való jog
3.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
3.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
3.10. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
3.11. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADATKEZELŐVEL

V. ADATFELDOLGOZÓK/CÍMZETTEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Tájékoztató célja
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon az EZTNEKED webshopot (a továbbiakban: Webshop) üzemeltető Lövényi Zsolt e.v. (székhely: 7918, Lakócsa Petőfi u. 63., képviseli: Lövényi Erika, honlap: www.eztneked.com (Weboldal) email: info@eztneked.com, telefonszám: +36 30 790 4923) továbbiakban: Adatkezelő) által a WEBSHOP útján követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatáról.
1.2. A Tájékoztató hatálya
1.2.1. A Tájékoztató az Adatkezelő 1.2.2. pontjában rögzített adatkezelési tevékenységével érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataira vonatkozik.
1.2.2. Az Adatkezelő textiltermékeket (a továbbiakban együttesen: Termékek) értékesít a WEBSHOP útján személyek (a továbbiakban: Vásárló) részére. Az Adatkezelő a WEBSHOP alkalmazása útján adatkezelést valósít meg, amennyiben a Vásárló természetes személy. Az Adatkezelő rögzíti, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a WEBSHOP-pal kapcsolatos adatkezeléséről ad tájékoztatást.
1.3. A Tájékoztató elérhetősége
A Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető az Adatkezelő 1.1. pontban rögzített székhelyén nyomtatott papír alapú formában, és a Weboldalon elektronikus formában az „Adatkezelési Tájékoztató” menüpont alatt.
1.4. A Tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő jogosult a Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal. Az Adatkezelő a módosítás tényéről az Érintetteket az 1.3. pontban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatja.
1.5. Irányadó jogszabályok
Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelésére az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései az irányadók.
1.6. Fogalommeghatározások
A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező, külön nem definiált fogalmak az 1.5. pontban megjelölt jogszabályban meghatározott jelentéssel bírnak.
1.7. A személyes adatok valódisága, pontossága
A személyes adatokat az Érintett szolgáltatja az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő részére bármely módon szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.
1.8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja.


II. AZ ADATKEZELÉS BEMUTATÁSA

WEBSHOP ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS:
Az adatkezelés folyamatának leírása: A WEBSHOP-ban történő elektronikus megrendelés leadással és az Adatkezelő általi megrendelés elfogadásával (hivatalos visszaigazolással) adásvételi szerződés jön létre a megrendelést leadó természetes személy, mint vevő (a továbbiakban: Vásárló vagy Érintett) és az Adatkezelő, mint eladó között a megrendelt Termékek adásvétele tárgyában. E szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az Érintett lent meghatározott személyes adatainak kezelése. Amennyiben az Érintett nem vagy nem teljes-körűen szolgáltatja a lenti személyes adatokat, úgy a szerződés létrejötte és/vagy teljesítése meghiúsulhat.
A Webshop felületén az Érintett a következő esetekben szolgáltat adatot:
1. „Regisztráció” menüpont alatt
2. „Bejelentkezés” menüpont alatt
3. „Rendelés elküldése” menüpont alatt
A kezelt személyes adatok: 1. „Regisztráció” menüpont alatt felvett személyes adatok
1. név (vezeték és keresztnév)
2. lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)
3. email cím
4. telefonszám
5. felhasználónév/email cím
6. jelszó
7. a regisztráció időpontja
2. „Bejelentkezés” menüpont alatt szolgáltatott személyes adatok
1. felhasználónév/email cím
2. jelszó
3. „Rendelés elküldése” menüpont alatt felvett személyes adatok
1. számlázási név és cím
(amennyiben az 1. pontban megjelölt névtől és címtől eltérő)
2. szállítási név és cím
(amennyiben az 1. pontban megjelölt névtől és címtől eltérő)
3. a rendelés elküldésének időpontja
Az adatkezelés célja: Az adásvételi szerződés létrehozása, teljesítése, az azzal kapcsolatos kapcsolattartás biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés az adásvételi szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges. A regisztrációval, bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelések az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-alapján 8 évig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján meghatározott adójogi elévülési ideig kezeli.
Érintett jogai: A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok.
Érintett jogainak érvényesítése: A Tájékoztató IV. fejezete szerint.
Címzettek: Az Adatkezelő sales és marketing munkakörben foglalkoztatott munkavállalói.


2.1. Számlázási célú adatkezelés
Az adatkezelés folyamatának leírása: Az Adatkezelő az értékesített Termékekről számlát állít ki, és megőrzi azt. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik az adásvételi szerződés létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.
A kezelt személyes adatok: Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján:
1. név
2. lakcím
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:
1. név
2. lakcím
Az adatkezelés célja: Számla kiállítása, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama: A kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év), 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján az adójogi elévülési határidőig kerül sor.
Érintett jogai: A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok azzal, hogy az Érintettet a jogi kötelezettség jogalapra tekintettel nem illeti meg az adathordozhatósághoz, törléshez és tiltakozáshoz való jog.
Érintett jogainak érvényesítése: A Tájékoztató IV. fejezete szerint.
Címzettek: Az Adatkezelő pénzügyi munkakörben foglalkoztatott munkavállalói.

2.2. Cookie-k (sütik) kezelése
Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti: Munkamenet sütik (session)
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Kezelt adatkör: connect.sid
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


2.3. Google adwords konverziókövetés használata
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/


2.4. Google analytics alkalmazása
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


III. ÉRINTETT JOGAI
Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.
3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga szolgáltatja az Adatkezelő részére személyes adatait, az Adatkezelő a GDPR 13. cikkében rögzített információkat bocsájtja a jelen Tájékoztatóval az Érintett rendelkezésére.
3.2. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arról tájékoztatást kapni arról, hogy jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be az Adatkezelő, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról is. Amennyiben az Adatkezelő személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor az Adatkezelő az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát az Adatkezelő díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. Az Adatkezelő további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét az Adatkezelő előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy az Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
3.3. Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)
Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését.
3.4. Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)
Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőtől személyes adatai törlését, amely kérésnek az Adatkezelő köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
2. az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az Adatkezelő közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
5. a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.
Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
3. a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
4. a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
3.5. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
3. Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy az Adatkezelő adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.
A korlátozás ideje alatt az adatot az Adatkezelő csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.
Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a Érintett által kért és az Adatkezelő által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.
3.6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet az Adatkezelő alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból az Adatkezelő nem kezeli.
Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
3.7. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése a Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, az Adatkezelő jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.
3.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.
Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
3.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).
3.10. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.
Az eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).
3.11. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:
1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
2. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.
A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.
IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADATKEZELŐVEL
4.1. Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el az Adatkezelő székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg az Adatkezelő e-mail elérhetőségére.
Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei:
cégnév: Lövényi Zsolt e.v.
székhely: 7918, Lakócsa Petőfi u. 63.
levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Pinty u. 8.
képviseli: Lövényi Erika
adószám: 64247177-1-34
email cím: info@eztneked.com
honlap: www.eztneked.com
telefon: +36 30 790 4923
4.2. Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, az Adatkezelő jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.
4.3. Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését az Adatkezelő megtagadhatja.
4.4. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
4.5. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
4.6. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
4.7. A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre az Adatkezelő:
1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

V. ADATFELDOLGOZÓK/CÍMZETTEK

5.1.
STRATO AG
Adószám: DE 211 045 709
Cégjegyzékszám: Berlin Charlottenburg HRB 79450
Székhely: Pascalstraße 1010587 Berlin
Elérhetőség: 0049-030-300 146 0
impressum@strato.de
Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Az Adatfeldolgozónak hozzáférése van a kezelt személyes adatokhoz.
Az Adatfeldolgozó igénybevételének célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése
Az Adatfeldolgozónak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti a tárhely-szolgáltatási megállapodás megszűnéséig van hozzáférése.

5.2.
FoxPost Zrt.
Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Adószám: 25034644-2-10
Cégjegyzékszám: 10–10-020309
Elektronikus elérhetőség: info@foxpost.hu
Telefonszám: +36 1 999 0369
https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf
Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozása
Az Adatfeldolgozó részére átadott kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím
Az Adatfeldolgozó igénybevételének célja: A megrendelt termék házhoz szállítása
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart

5.3.
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhelye: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.
Adószám: 12369410-2-44
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
E-mail cím: info@gls-hungary.com
GDPR: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozása
Az Adatfeldolgozó részére átadott kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím
Az Adatfeldolgozó igénybevételének célja: A megrendelt termék házhoz szállítása
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart

5.4
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463
Telefonszám: +36-1/767-8200
Email cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
Webcím: http://www.posta.hu
A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

5.5.
Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Adószám: 25353192- 243
Telefonszám: +36 1 464 7099
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés
A Címzettel közölt adatok köre: számlázási adatok, név, e-mail cím
Az adatközlés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)


Budapest, 2020. augusztus 1.